ED - LEARN2DRIVE

LEARN2DRIVE INITIATIVE

As part of supporting businesses in a non-monetary way, Jasper Power has decided to start a “learn to drive initiaitve” to support the two local driving schools in the area.  Then Jasper Power also implemented a Learn 2 Drive Initiative within the local communities of Kgatelopele, Danielskuil and Tsantsebane for learners between the ages of 18 & 35 years.

 

In 2017 Jasper Power successfully launched the Learn2 Drive Initiative with 20 Candidates Tsantsabane, Postmasburg and 20 candidates from Kgatelopele, Danielskuil.

 

Since then in 2018 and 2019, the respective 2nd and 3rd Learn2 Drive Initiatives launched each year with a whole new batch of learners of candidates from Tsantsabane, Postmasburg and Kgatelopele, Danielskuil.

 

In 2019, due to popular demand, the amount of candidates where increased from 20 to 25 learners from each area.

 

 

To read about the Learn2Drive Initiative, follow us on Facebook.

As always the 2020 Learn2Drive initiative will be advertised on FB, local newspapers and via posters placed in and around the local communities.

 

 

 • JASPER POWER LEARN2DRIVE IMPORTANT INFORMATION

  The Jasper Power LEARN2DRIVE Process

   

  Jasper Power has a programme called Learn2Drive, in support of community development. It is open to all applicants located in Tsantsabane, Postmasburg and Kgatelopele, Danielskuil.

   

  Note: i) This is a Jasper Power Initiative and the Jasper Power Panel reserves its right to choose the qualifying candidates for each course. ii) The course attendance is based on a selection process and by applying it does not automatically qualify you for the course. Iii) No correspondence will be entered into after the selection has been made. iv) The Panel's decision is final. v) When applicants submit their documents they automatically agree to the Jasper Power Learn2Drive terms and conditions.

   

  How it works:

  You must me between the ages of 18 and 35 years old.

   

  You are required to submit the following:

  1. A Mini CV (1 page) about yourself, and it can be handwritten in a tidy handwriting.

   

  2. Write a paragraph of no more than 500 words, why you would need a drivers license.

   

  3. Proof of locality stamped by the respective Municipality stating where you reside.

   

  4. Copy of your ID

   

  5. And finally submit your application in the provided drop boxes, at the respective Municipalities before the required deadlines. Location of drop boxes and deadlines will be advertised on Facebook, newspapers and in the form of posters. Please take note of this.

   

  The process:

  1. All applicants are screened for the above and only qualifying applicants move forward in the selection process.

   

  2. The selection process is totally random, and done per ward in order to give all applicants a fair chance.

   

  3. You will be notified if you qualify or not. Note: Due to the amount of applications, Jasper Power cannot guarantee contacting each and every candidate, therefor the successful candidates’ names will be posted on our Facebook page with each new course.

   

  4. If you did not qualify in the first attempt, it will not automatically qualify you for the next round, you need to re-apply each time.

   

  VERY IMPORTANT - You will not qualify if:

   

  1. You are older than 35 years or younger than 18 years.

   

  2. You have at previously applied for a learners or are in the possession of a learners.

   

  3. You did not supply all the information as required.

   

  4. You missed the deadline to hand in your application.

   

  5. You handed in your information via email on the Jasper website. Submission details are clear and specified on the posters and adverts for the programme.

   

  Jasper Power is committed to Enterprise Development for the benefit of the community at large.

 • JASPER POWER LEARN2DRIVE BELANGRIKE INFORMASIE

  Die Jasper Power LEARN2DRIVE Prosedure

   

  Jasper Power het 'n program genaamd Learn2Drive, ter ondersteuning van gemeenskapsontwikkeling. Dit is oop vir alle inwoners van Tsantsabane, Postmasburg en Kgatelopele, Daniëlskuil.

   

  Belangrik: i) Dit is 'n Jasper Power inisiatief en die Jasper Power Panel behou dus die rêg voor om vir elke kursus die kwalifiserende kandidate te kan kies. ii) Die kursusbywoning is gebaseer op 'n keuringsproses en deur net aansoek te doen, kwalifiseer u nie outomaties vir die kursus nie. iii) Geen korrespondensie sal aangegaan word nadat die keuring gemaak is nie. iv) Die besluit van die paneel is finaal. v) Wanneer aansoekers hul dokumente indien, stem hulle outomaties in tot die Jasper Power Learn2Drive se bepalings en voorwaardes.

   

  Hoe dit werk:

  U moet my tussen die ouderdom van 18 en 35 jaar wees.

   

  U moet die volgende voorlê:

  1. 'n Mini CV (1 bladsy) oor jouself, en dit kan geskryf word in 'n netjiese handskrif.

   

  2. Skryf 'n paragraaf van hoogstens 500 woorde, waarom u 'n bestuurslisensie sou benodig en wat dit vir u sal beteken.

   

  3. Bewys van adres wat deur die onderskeie munisipaliteit gestempel is met vermelding van waar u woon.

   

  4. Afskrif van u ID.

   

  5. En laastens u aansoek in die gegewe dropbox, by die onderskeie munisipaliteite indien voor die vereiste sperdatums. Die ligging van dropboxes en spêrdatums word op Facebook, koerante en in die vorm van plakkate geadverteer. Dra asseblief kennis hiervan.

   

  Die proses:

  1. Alle aansoekers word getoets vir bogenoemde en slegs kwalifiserende aansoekers vorder vorentoe in die keuringsproses.

   

  2. Die keuringsproses is heeltemal ewekansig en word per wyk gedoen om alle aansoekers 'n billike kans te gee.

   

  3. U sal in kennis gestel word indien u kwalifiseer of nie. Opmerking: Vanweë die hoeveelheid aansoeke kan Jasper Power nie waarborg dat hulle met elke kandidaat kontak sal maak nie, daarom word die name van die suksesvolle kandidate met elke nuwe kursus op ons Facebook-bladsy geplaas word.

   

  4. As u nie in die eerste poging gekwalifiseer het nie, kwalifiseer  u nie outomaties vir die volgende rondte nie en dus moet u elke keer weer aansoek doen.

   

  BAIE BELANGRIK - u kwalifiseer nie indien:

   

  1. U is ouer as 35 jaar of jonger as 18 jaar.

   

  2. U het voorheen aansoek gedoen vir 'n leerder- of in die besit van 'n leerderslisensie.

   

  3. U het nie al die inligting soos benodig verskaf nie.

   

  4. U het die spêrdatum gemis om u aansoek in te dien.

   

  5. U het u inligting per e-pos op die Jasper-webwerf ingehandig. Inhandigingsbesonderhede is duidelik op die plakkate en advertensies vir die program gespesifiseer.

   

  Jasper Power ondersteun ondernemingsontwikkeling tot voordeel van die gemeenskap as geheel.

   

+27 (0)11 582 6880

info@jasperpower.co.za

Jasper Power's current & past ED projects are as follows:

 

Follow Jasper Power Company on our Facebook Page.

JASPER POWER COMPANY (RF) Pty Ltd

All Rights Reserved ©2020

HEAD OFFICE:

Riverside Junction, 1st Floor

Building No.:1, 63 St James Crescent

Bryanston, Gauteng, South Africa

Email: info@jasperpower.co.za

Tel: +27 (0)11 582 6880

Fax: +27 (0)11 784 7549

 

SITE ADDRESS:

Jasper Solar Farm, Postmasburg,

Northern Cape, South Africa

(14,5km outside Postmasburg via R385)

 • JASPER POWER LEARN2DRIVE IMPORTANT INFORMATION
 • JASPER POWER LEARN2DRIVE BELANGRIKE INFORMASIE
 • JASPER POWER LEARN2DRIVE IMPORTANT INFORMATION
 • JASPER POWER LEARN2DRIVE BELANGRIKE INFORMASIE
 • JASPER POWER LEARN2DRIVE IMPORTANT INFORMATION
 • JASPER POWER LEARN2DRIVE BELANGRIKE INFORMASIE